Våre tjenester

 

 

Drammen kommune har anskaffet 13 Paroer

 

Drammen kommune har anskaffet 13 Paroer (selroboter), og RO er i full gang med sertifiseringen av ansatte rundt om på enhetene. Nå har Drammens tidene tatt opp en video som viser og beskriver erfaringene så langt. På spørsmål om hva de tenker om uttalelser fra NSF i fagbladet og i NRK i uke 39, sier ansatte at etisk råd i NSF ikke kan vite hva de snakker om når de mener det er uetisk å bruke roboter som Paro overfor eldre!

Se innslaget her...


Nyttig redskap i verktøykassen når kommunesammenslåing skal vurderes - www.nykommune.no

Nyttig redskap i verktøykassen når kommunesammenslåing skal vurderes

Kommunalministeren har lovet kommunene, og andre som jobber med spørsmål knyttet til kommunesammenslåinger, utvikling av fritt tilgjengelig verktøy til hjelp i vurderingene. Et slikt verktøy foreligger nå og at dette finnes vil redusere behovet for store og omfattende utredningsarbeider fra eksterne kompetansemiljøer. Verktøyet finnes på www.nykommune.no. Her kan man enkelt sette inn aktuelle kommuner for sammenslåinger og få ut økonomiske konsekvenser direkte, man bestemmer selv hvilke kommuner man vil teste å slå sammen. Artig og nyttig.

 


Helse hos eldre i Norge

Folkehelseinstituttet publiserte 17. september tre tilleggskapitler til Folkehelserapporten 2014. Ett av dem tar for seg "helse hos eldre i Norge", og forsøker å spå utviklingen framover. Hovedpunktene i dette kapitlet er at forventet levealder vil øke, og at antallet eldre i befolkningen vil øke betydelig fra 2025. Dette vil føre til at flere vil leve med kroniske sykdommer, flere vil leve med kreft, mens færre vil dø av hjertesykdom, og flere vil antakeligvis få demens. Samtidig ser det ut som at eldre generelt er friskere, mer funksjonsdyktige og har bedre hukommelse enn tidligere, slik at det fortsatt er uklart om morgendagens eldre fram mot 2030 vil trenge mer eller mindre omsorgstjenester enn hva eldre gjør i dag.

Rapporten trekker fram fire nøkkelfaktorer som spesielt viktige med tanke på god aldring: mental aktivitet, fysisk aktivitet, et aktivt sosialt liv, og et godt kosthold. Du kan lese mer om rapporten her...


Rettferdig fordeling av helse og trivsel – et politisk valg!Den 11. nordiske folkehelsekonferansen

Den 11. nordiske folkehelsekonferansen ble avviklet i Trondheim den 26.-29. august 2014. Konferansen har utviklet seg til en meget viktig hovedarena for alle som er opptatt av folkehelsearbeid. Konferansen samlet internasjonale kapasiteter og statlige myndigheter og ikke minst erfaringer fra mange lokale prosjekter/tiltak.

For første gang ble det vedtatt en felles erklæring fra konferansen med tittel:

Trondheimserklæringen: Rettferdig fordeling av helse og trivsel – et politisk valg!

 

For mer informasjon om erklæringen og presentasjoner: http://www.nordiskfolkehelsekonferanse.no/doku.php?id=start

Videoopptak fra konferansen er nå lagt ut på Youtube.

RO vil oppfordre alle som er opptatt av folkehelsearbeid å gjøre seg kjent med erklæringen og presentasjonene.


Forskning rundt bruk av selroboten Paro

Selroboten ParoI mai i år ble det arrangert en konferanse i Odense, Danmark der flere forskningsrapporter ble presentert. Les kort omtale av noen av rapportene her...

Om et års tid kan vi vente oss resultatene fra et stort norsk forskningsprosjekt om bruk av besøkshunder og selroboten som utføres av NMBU. RO vil legge ut papers m.m. fra dette prosjektet etter hvert som det blir tilgjengelig. Det blir spennende å se resultatene!


Rapport IS-2203 - Samfunnsutvikling for god folkehelse

Folkehelsearbeid i kommunene, og ny folkehelsemelding for Stortinget våren 2015

Helsedirektoratet har nylig publisert en rapport om status i folkehelsearbeidet i Norge, med råd og anbefalinger for videreutvikling av dette arbeidet. Denne rapporten skal danne noe av grunnlaget for regjeringens neste folkehelsepolitiske melding til Stortinget. Du kan finne rapporten og lese mer om folkehelsearbeid her...

30. juni publiserte Folkehelseinstituttet Folkehelserapporten 2014. Rapporten er et av grunnlagsdokumentene for en Stortingsmelding om folkehelse som kommer våren 2015. Funnene i rapporten kan også brukes i undervisning, forskning og som grunnlag for folkehelsearbeid regionalt og lokalt. Du kan lese mer om rapporten, og finne pressemeldinger om utvalgte folkehelseområder her...

 

Ny folkehelsemelding til Stortinget våren 2015: RO følger utviklingen. Sjekk nettsidene våre for oppdateringer!

Kontakt

Følg oss på Facebook Følg RO på facebook!

Følg Einars blogg Følg Einars blogg

Telefon: 74 83 97 99

E-post: ro@ro.no

 

Postadresse: Værnesgata 17, 7503 Stjørdal

Besøksadresse: Værnesgata 17, 7503 Stjørdal