Våre tjenester

 

Kurs: Individuell rettighetsfesting av BPA

Tid: 19. november 2014

Sted: Oslo

Program    Påmelding

Kurset 16.10.14 er fulltegnet.

 

ROs kursoversikt finner du her...

Opplæringsmidler - BPA

 

Helse hos eldre i Norge

Folkehelseinstituttet publiserte 17. september tre tilleggskapitler til Folkehelserapporten 2014. Ett av dem tar for seg "helse hos eldre i Norge", og forsøker å spå utviklingen framover. Hovedpunktene i dette kapitlet er at forventet levealder vil øke, og at antallet eldre i befolkningen vil øke betydelig fra 2025. Dette vil føre til at flere vil leve med kroniske sykdommer, flere vil leve med kreft, mens færre vil dø av hjertesykdom, og flere vil antakeligvis få demens. Samtidig ser det ut som at eldre generelt er friskere, mer funksjonsdyktige og har bedre hukommelse enn tidligere, slik at det fortsatt er uklart om morgendagens eldre fram mot 2030 vil trenge mer eller mindre omsorgstjenester enn hva eldre gjør i dag.

Rapporten trekker fram fire nøkkelfaktorer som spesielt viktige med tanke på god aldring: mental aktivitet, fysisk aktivitet, et aktivt sosialt liv, og et godt kosthold. Du kan lese mer om rapporten her...


Rettferdig fordeling av helse og trivsel – et politisk valg!Den 11. nordiske folkehelsekonferansen

Den 11. nordiske folkehelsekonferansen ble avviklet i Trondheim den 26.-29. august 2014. Konferansen har utviklet seg til en meget viktig hovedarena for alle som er opptatt av folkehelsearbeid. Konferansen samlet internasjonale kapasiteter og statlige myndigheter og ikke minst erfaringer fra mange lokale prosjekter/tiltak.

For første gang ble det vedtatt en felles erklæring fra konferansen med tittel:

Trondheimserklæringen: Rettferdig fordeling av helse og trivsel – et politisk valg!

 

For mer informasjon om erklæringen og presentasjoner: http://www.nordiskfolkehelsekonferanse.no/doku.php?id=start

RO vil oppfordre alle som er opptatt av folkehelsearbeid å gjøre seg kjent med erklæringen og presentasjonene.


Forskning rundt bruk av selroboten Paro

Selroboten ParoI mai i år ble det arrangert en konferanse i Odense, Danmark der flere forskningsrapporter ble presentert. Les kort omtale av noen av rapportene her...

Om et års tid kan vi vente oss resultatene fra et stort norsk forskningsprosjekt om bruk av besøkshunder og selroboten som utføres av NMBU. RO vil legge ut papers m.m. fra dette prosjektet etter hvert som det blir tilgjengelig. Det blir spennende å se resultatene!


Rapport IS-2203 - Samfunnsutvikling for god folkehelse

Folkehelsearbeid i kommunene, og ny folkehelsemelding for Stortinget våren 2015

Helsedirektoratet har nylig publisert en rapport om status i folkehelsearbeidet i Norge, med råd og anbefalinger for videreutvikling av dette arbeidet. Denne rapporten skal danne noe av grunnlaget for regjeringens neste folkehelsepolitiske melding til Stortinget. Du kan finne rapporten og lese mer om folkehelsearbeid her...

30. juni publiserte Folkehelseinstituttet Folkehelserapporten 2014. Rapporten er et av grunnlagsdokumentene for en Stortingsmelding om folkehelse som kommer våren 2015. Funnene i rapporten kan også brukes i undervisning, forskning og som grunnlag for folkehelsearbeid regionalt og lokalt. Du kan lese mer om rapporten, og finne pressemeldinger om utvalgte folkehelseområder her...

 

Ny folkehelsemelding til Stortinget våren 2015: RO følger utviklingen. Sjekk nettsidene våre for oppdateringer!


Lederutdanning - ny modul

Modul 5: Juss for ledere i helse- og omsorgstjenesten

 

Opplegget gjennomføres med 2 samlinger à 2 dager. Det vil være en kursleder og en faglig leder som vil gjennomføre opplegget fra oppdragsgiver sin side.

Modul 5 vil gi kunnskap om noen sentrale deler av rettssystemet som berører beslutninger innenfor helse- og omsorgstjenesten, og det legges til grunn både et forvaltningsperspektiv, et utøver- og profesjonsperspektiv og et pasientrettighetsperspektiv.

Deltakerne skal i dette emnet tilegne seg kunnskap om den juridiske metoden på helserettens område som basis for å forstå regelens innhold, og få grunnleggende kunnskap om de rettsregler som gjelder innen sentrale deler av helseretten.

Studieplanen finner du her...    Beskrivelse av modulen finner du her...

Kostnader: kr 10180,- pr. student.

Kurset vil arrangeres lokalt hos bestiller og det må være minimum 20 deltakere for at modulen kan kjøres.

For mer informasjon, ta kontakt med RO på telefon 74 83 97 99.

Kontakt

Følg oss på Facebook Følg RO på facebook!

Innlogging

Telefon: 74 83 97 99

E-post: ro@ro.no

 

Postadresse: Værnesgata 17, 7503 Stjørdal

Besøksadresse: Værnesgata 17, 7503 Stjørdal

Følg Einars blogg Følg Einars blogg

BPA-portal for kursdeltakere: