Våre tjenester

 

 

Opplæringstilskudd til BPA 2015

Opplæringstilskuddet til BPA er nå lagt inn i et nytt Kompetanse- og innovasjonstilskudd som skal forvaltes av Fylkesmannen. Dette betyr at kommunene fra 2015 skal søke om opplæringsmidler knyttet til BPA hos Fylkesmannen (og ikke hos Helsedirektoratet som tidligere). I Statsbudsjettet er det satt av 59,9 mill. kroner til opplæringstiltak knyttet til BPA-ordningen og til grunn-, etter- og videreutdanning.

Regelverket for tilskuddsordningen er enda ikke klart, men målet er at dette skal være klart primo februar 2015.


Brev til helse- og omsorgsdepartementet; Uheldig at rettighetsfestingen av BPA skal gjelde fra 1.1.2015 uten at lovendringen følges av et nytt rundskriv

RO har høsten 2014 hatt 300 saksbehandlere og ledere på kurs i individuell rettighetsfesting av BPA. Her har det framkommet at saksbehandlere er kritisk til at rettighetsfestingen skal gjelde fra 1. januar uten at et nytt rundskriv er på plass. Saksbehandlerne har oppfattet det slik at Stortinget i sitt vedtak har forutsatt at det skulle følge et nytt BPA-rundskriv fra den dagen lovendringen trer i kraft.

På bakgrunn av diskusjonene om dette på kursene, har RO nå sammenfattet de meninger som har framkommet i form av et eget brev til Helse- og omsorgsdepartementet. Les brevet her...


Juridisk utredning vedrørende den kommunale helse- og omsorgstjenestes muligheter til å gjøre endringer i tjenestene

I forbindelse med et RO-oppdrag så skrev jurist Linda Evensen en utredning vedrørende den kommunale helse- og omsorgstjenestes muligheter til å gjøre endringer i tjenestene. Utredningen berører spørsmålet om hvor grensen mellom individets rett til å bo der det ønsker, og kommunens rett til å kunne yte tjenester på en mest mulig kostnadseffektiv måte. RO har erfart at dette er en problemstilling som både sterkt berører livssituasjonen til en del tjenestemottakere, og er et dilemma for saksbehandlere og ledere i kommunen.

RO antar at denne utredningen vil ha interesse for flere, og legger den derfor ut her...


Program - kurs om individuell rettighetsfesting av BPA.

RO tilbyr nytt saksbehandlingskurs 10.-11. februar 2015

Sted: Clarion Hotell Royal Christiania, Oslo

  Påmelding

Kontakt

Følg oss på Facebook Følg RO på facebook!

Følg Einars blogg Følg Einars blogg

Telefon: 74 83 97 99

E-post: ro@ro.no

 

Postadresse: Værnesgata 17, 7503 Stjørdal

Besøksadresse: Værnesgata 17, 7503 Stjørdal